Ehdotuksen tiedot

Tunnus:SFS 5907
Julkaisija:SFS
Komitea:METSTA/SR 211
Komitean nimi:Akustiikka ja värähtely
Lausuntokierros alkanut:2022-06-08
Lausuntopyynnön määräaika:2022-09-08
Toimialayhteisö:
Vastuuhenkilö:tommi.carlson(at)metsta.fi
Ehdotuksen soveltamisala:

Standardi määrittelee rakennusten akustiset luokat sekä raja-arvot ilma- ja askelääneneristykselle, rakennuksen teknisten järjestelmien aiheuttamille äänitasoille rakennuksen sisä- ja ulkopuolella, liikenteen aiheuttamille äänitasoille, huoneakustiikalle sekä liikenteen aiheuttamalle tärinälle ja runkomelulle. Raja-arvot on määritelty erilaisille tiloille ja rakennustyypeille, joita ovat asunnot, hotellit, palvelutalot, toimistorakennukset, oppilaitokset, päiväkodit, terveydenhuollon rakennukset ja teollisuustyöpaikat. Lisäksi standardissa on käsitelty asuin-, majoitus- tai potilashuoneisiin kytkeytyviä äänekkäitä tiloja sekä tärinäherkkiä laitteita ja tiloja.

Rakennukset on jaettu akustisiin luokkiin A1, A2 ja A3, joista luokka A1 on vaativin ja luokka A3 lievin. Akustinen luokka A2 vastaa ääniympäristöasetuksessa säädettyjä velvoitteita. Rakennuksen ulkopuolisen äänilähteen aiheuttamat äänitasot luokassa A2 vastaavat valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992, jäljempänä ohjearvopäätös) lukuarvoja.

Akustinen luokka A3 koskee vain olemassa olevia vanhoja rakennuksia. Luokka A3 on tarkoitettu käytettäväksi vain silloin, kun halutaan ilmoittaa vanhan rakennuksen akustiset ominaisuudet. Luokan A3 arvoja ei sovelleta uudisrakennuksiin. Muutettaessa rakennuksen käyttötarkoitus muusta tarkoituksesta asumiseen ääniympäristöasetuksen asettama velvoite on, että ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa. Tällai-sissa rakennushankkeissa vaatimustenmukaisuuden toteutuminen arvioidaan tapauskohtaisesti rakennuslu-pamenettelyn yhteydessä. Haittaa ei lähtökohtaisesti aiheudu, kun rakennus suunnitellaan ja toteutetaan ää-niympäristöasetuksen mukaiset olennaiset rakennuksen ääniympäristöä koskevat tekniset vaatimukset täyt-täen. Suositeltavaa näissäkin tapauksissa on siten noudattaa luokan A2 tasoa, joka vastaa uudisrakennuk-sille asetettuja vaatimuksia.
Rakennuksissa on yleensä useita eritasoisia tiloja, joten luokitustavoitteet voivat vaihdella myös tilakohtai-sesti rakennuksen sisällä. Siksi akustista luokittelua voidaan tehdä sekä tilakohtaisesti että rakennuskohtai-sesti.
Tilan tai rakennuksen akustinen luokitus perustuu sille asetettujen akustisten ominaisuuksien todentamiseen standardeissa esitettyjä mittausmenetelmiä käyttäen. Tilan tai rakennuksen akustista luokkaa todettaessa ei oteta huomioon mittausstandardeissa esitettyjä mittausepävarmuuksia.

Rekisteröidyttyäsi Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjäksi voit lukea standardiehdotuksia ja kommentoida niiden sisältöä.

Kun haluat kommentoida lukemaasi tekstiä, valitse Lue ehdotus ja anna muutosehdotuksesi kohdassa Jätä kommentti.

Voit myös kertoa mielipiteesi standardiehdotuksesta kokonaisuutena. Ota kantaa siihen, hyväksytkö standardiehdotuksen vahvistamisen standardiksi.