Ehdotuksen tiedot

Tunnus:E799 - EI
Julkaisija:SFS
Komitea:SFS
Komitean nimi:SFS Suomen Standardit
Lausuntokierros alkanut:2024-06-19
Lausuntopyynnön määräaika:2024-09-18
Toimialayhteisö:SFS Suomen Standardit
Vastuuhenkilö:virpi.nummisalo(at)sfs.fi
Ehdotuksen soveltamisala:

Johdanto

Tämä standardi laadittiin, koska standardista SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema (nk. jakeluasemastandardi) poistettiin ajoneuvojen pesu- ja huoltotoimintaa koskevat vaatimukset. Vaatimusten esittäminen nähtiin kuitenkin tarpeellisiksi kaikille osapuolille (suunnittelijoista viranomaisiin) ja niistä päätettiin laatia oma standardinsa. Lisäksi pesu- ja huoltotoimintaa harjoitetaan nykyään enenemässä määrin myös muualla kuin jakeluasemilla ja kaikilla toimijoilla tulee olla yhtenäiset vaatimukset.

Öljy- ja biopolttoaineala ry (toiminta päättynyt v. 2019) ylläpiti huoltoasemien jätevesiohjelmaa, jonka päätarkoituksena oli varmistaa, etteivät huoltoasemien autonpesusta lähtevät jätevedet aiheuta häiriöitä vesilaitosten biologisilla jätevedenpuhdistamoilla. Jätevesiohjelman olennainen osa oli käytettävien pesuaineyhdistelmien testaus- ja hyväksymisjärjestelmä. Kohdassa 5.4 (Ajoneuvojen pesupaikoilla käytettävät kemikaalit) esitetyt vaatimukset pesuaineyhdistelmille pohjautuvat näihin v. 2018 julkaistuihin ohjeisiin.

Tämän standardin opastavissa tiedoissa on kerrottu standardin soveltamisalaan liittyvä lainsäädäntö.

 

Soveltamisala

Tätä standardia sovelletaan ajoneuvojen ammattimaiseen pesu- ja huoltotoimintaan. Pesutoiminta sisältää konepesun, itsepalvelupesun ja ammattimaisen käsinpesun. Huoltotoiminta sisältää ajoneuvojen ammattimaisen huolto- ja korjaustoiminnan. Standardia voidaan käyttää soveltuvin osin ohjeena myös vastaavien pesu-, huolto- ja korjauspaikkojen, kuten automaalaamoiden toiminnassa sekä sellaisia suunniteltaessa ja rakennettaessa. Toimintoihin luetaan myös raskaan kaluston (kuten linja-autot ja kuorma-autot) ajoneuvojen huoltotoiminnat. Standardissa käsitellään erityisesti ympäristö- ja paloturvallisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Toiminnoissa käytettäville laitteille ja laitteistoille on esitetty vaatimuksia säädöksissä ja standardeissa. Tilaluokitusten osalta vaatimuksia on esitetty SFS-käsikirjassa 59.

Tässä standardissa kuvattuja toiminnallisia käytäntöjä voidaan soveltaa olemassa oleviin kohteisiin. Tämän standardin rakennevaatimuksia ei ole tarkoitettu sovellettavaksi taannehtivasti ennen sen julkaisemista rakennettuihin ajoneuvojen pesu- ja huoltopaikkoihin. Tehtäessä muutos- tai laajennustöitä näissä ajoneuvojen pesu- ja huoltopaikoissa voidaan standardissa annettuja ohjeita soveltaa muutos- ja laajennustöiden käsittämässä laajuudessa soveltuvin osin.

Rekisteröidyttyäsi Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjäksi voit lukea standardiehdotuksia ja kommentoida niiden sisältöä.

Kun haluat kommentoida lukemaasi tekstiä, valitse Lue ehdotus ja anna muutosehdotuksesi kohdassa Jätä kommentti.

Voit myös kertoa mielipiteesi standardiehdotuksesta kokonaisuutena. Ota kantaa siihen, hyväksytkö standardiehdotuksen vahvistamisen standardiksi.